KKYDP HİBE DESTEKLERİ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından, 2011 -2015 Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı” uygulamaları için 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlar ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin rehabilitasyonu yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınmakta ve hibeye esas proje tutarlarının, ekonomik yatırımlara yönelik olanlarında % 50’si (elli), toplu basınçlı sulama sistemine yönelik olanlarında ise %75’i (yetmişbeş) hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanmaktadır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESI PROGRAMI PROJE KONULARI

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.

 • Ekonomik yatırımlar,
 • Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları.

Ekonomik yatırımlar :

Tebliğ kapsamında ekonomik yatırımlara yönelik yatırım konuları şunlardır:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
 • Koyun, keçi ve manda konularında modern sabit yatırım projeleri desteklenir. anda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.
  Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;
 • Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili faal bir tesisin bulunması halinde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda,
 • Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili olarak hibe desteğinden yararlanması uygun görülen yeni tesis konusundaki projelerin bir unsuru olması halinde, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Ekonomik faaliyetlere yönelik olarak tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
  Program kapsamında üretilmiş bir ürünün üretim sonrası işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırım tesisleri yapımına destek sağlanmaktadır.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

DESTEK ÜST LİMİTİ

 • Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
 • Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
 • Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

UYGULAMA İLLERİ

 • Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 • Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
  Bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 • Gerçek kişiler son başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak ve gerekli belgeleri sağlamak şartıyla ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konularına başvurabilirler.
 • Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

-Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »