HİBE DANIŞMANLIĞI

Proje belirli sonuç veya sonuçlara ulaşmak için belirli bir sürede belirli insan kaynağı ile ve bir bütçe ile yapılan işlerdir. Her projenin bu bileşenlere sahip olması gerekmektedir. Birbirlerine bağlı bu bileşenler sonuç olarak bir çerçeve meydana getirir.
Proje genel bir tanım olup içerisinde farklı tipleri barındırır genel ayrımda proje hibe projesi, kredi projesi, yatırım projesi, mimari proje vb. projeleri içerir. EthicCert’in Proje Danışmanlık Ekibi olarak bizler, bu proje tiplerinden hibe projelerinde faaliyet göstermekteyiz.
Hibe projeleri, başvuru sahibi tarafından hibe veren kuruma geri dönüşümünü içermeyen nakti, ayni yada hizmet desteklerinden oluşur. Kurumsal anlamda biz bu üç tip desteği veren projeleri hazırlamaktayız.
Hibe projeleri kişi yada kurumun kendi istediği projeleri doğrudan içermez, hibe projeleri konusunda yetkili kurumun belirli konuda proje teklif çağrısına çıkmasına müteakip kişi yada kurumun projeleri şekillendirilir. Sonuçta hibe verecek kurum belirli bir konuda belirli bir sürede ve belirli yerde ve sınırları belirli bütçe ile proje sunulmasını talep eder. Kurumun istediği şartlara uygun bir şekilde projeler sunulur.

KOSGEB DESTEKLERİ

 • Girişimcilik Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
 • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • Stratejik Ürün Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • Laboratuvar Hizmetleri

TEŞVİK VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

YATIRIM TEŞVİK
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler

 • KDV İstinası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği**
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
 • Sigorta Primi (İşçiHissesi) Desteği*

STRATEJİK YATIRIMLAR
Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

 • KDV İstinası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği**
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımları desteklenmektedir.

 • KDV İstinası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi

GENEL TEŞVİK
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır

 • KDV İstinası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

*Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
**Yatırımın; Stratejik Yatırımlarda tüm bölgelerde, Bölgesel Teşvik Uygulamalarında ise 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
***Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)
 • Yurt içinden ve Yurt Dışından Alınacak Makine teçhizat Listesi (Tarafımızca Hazırlanır)
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır.)
 • Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret odası onaylı yada asıl (kuruluş, varsa ünvan ve adres değişikliği, son sermaye gazetesi)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Yatırım ÇED yönetmeliğine girmiyor ise ÇED muafiyet yazısı alınmış olmalıdır.
 • Halk bankası yada Vakıflar Bankası ilgili şubesine 400,00 TL Yatırım Teşvik Belgesi Harcı yatırıldığına dair harç makbuzu Aslı.
 • Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri, kullanılmış ithal makine ve teçhizat ihtiva eden yatırım projelerinde ise sadece kullanılmış makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri,
 • Yatırımcıya ilişkin beyan ve taahhütname (Tarafımızca Hazırlanır)
 • Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratı. Yatırım yapılacak arsa Şirkete ait ise Tapu Fotokopisi,
 • Yatırım “komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde ise (tevsi, tamamlama, yenileme v.b) firmanın en son tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

Endüstriyel araştırma – geliştirme ve yenilik çalışmalarını destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), işletmelerin bütçeleri içinde konumlamakta zorlandığı ar-ge ve yenilik harcamaları ile ilgili ciddi imkanlar sağlamaktadır. Sürekli gelişen ekonomi ve kendini sürekli yenileyen rekabet şartları, yenilikçi ürün ve uygulamaların hayata geçirilmesi için ciddi baskı ve fırsatlar yaratmaktadır. TÜBİTAK tarafından sağlanan mali destekler geri ödemesizdir. Endüstriyel uygulamalara yönelik destek programları hakkında özet bilgi aşağıdaki gibidir;

1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.

Kimler Başvurabilir ;

Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihleri ;

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK’a yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Destek Oranı ;

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

Desteklenen gider kalemleri;

a)Personel giderleri,

 1. b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 2. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 3. d) Malzeme ve sarf giderleri,
 4. e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 5. f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1503 - PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası,ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK’a yapılabilir.

Destek Miktarı

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

1505 - ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.

1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır.

TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar,  proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.

Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.

Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.

Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Kimler Başvurabilir

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

 

1507 – TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Kimler Başvurabilir

Programa Uygulama Esasları’ nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Destek oranı

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

1507 Programı KOBİ’ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

*Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde programdan destek alabilme hakkı tanındı,

Yeni yapılacak başvurularda, proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarıldı,

1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Kimler Başvurabilir

Programa Uygulama Esasları’ nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Destek oranı

Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

1507 Programı KOBİ’ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

*Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, –en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde programdan destek alabilme hakkı tanındı,

Yeni yapılacak başvurularda, proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarıldı,

1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.

1511 – TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

Destek Oranı

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır. Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.

Destek Kapsamı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

Destek Süresi  Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri

 1. a) Personel giderleri
 2. b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
 3. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 4. d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 5. e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 6. f) Malzeme ve sarf giderleri
 7. g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

1515 - ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Kimler Başvurabilir

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir. Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1 son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.

Başvuru Süresi

Sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Destek oranı

Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen Gider Kalemleri

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:

Personel giderleri Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının; en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve, en az üçte birinin doktoralı olması gerekir. Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri ve Proje Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir.

Danışmanlık Giderleri

Genel Giderler

Başvuru Öncesi Destek

 

Hibe destek projelerinde 16 yıllık deneyime sahip EthicCert uzmanları, konu ile ilgili sorularınıza cevap vermek üzere hazırdır. Projenizin TÜBİTAK destek programlarına uygun olup olmadığı hakkında ön bilgi, bize ulaşan bütün yatırımcılarla samimiyet çerçevesinde paylaşılmaktadır.

KALKINMA AJANSLARI

Hibe projeleri hakkında bilgi almak için lütfen ilgili butona tıklayın ve hızlı iletişim için sadece
telefon numaranızı girerek postayı gönderin.

İzmir Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Fırat Kalkınma Ajansı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Zafer Kalkınma Ajansı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Karacadağ Kalkınma Ajansı Güney Ege Kalkınma Ajansı
Trakya Kalkınma Ajansı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Serhat Kalkınma Ajansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Ahiler Kalkınma Ajansı İpekyolu Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı
essay help
pay for essay
essay writer
custom writing
essay writing
Translate »